Palatnik – Sveshnikov, 1976

1rrR4/5Qqk/p5pp/8/4R3/P6P/5PP1/6K1 w – – 0 31