Nisipeanu – Kosashvili, 1998

r7/P3Bp2/5n2/5k1p/8/R6P/4K3/8 w – – 0 56