Kartunen – Filipov, 2014

4r1k1/bp3ppb/p2p1n1p/qP1PnP2/P4BP1/2N3QP/4N1BK/R7 b – – 0 24