Cebalo – Korneev, 2004

5k2/6pp/4K3/4P3/R5P1/p4p2/1r5P/8 b – – 0 46