Bisguier – Fuderer, 1955

r1b3k1/4pp2/2np2p1/2p1b1B1/qpP1P3/1N1P2P1/1PQ4P/R4BK1 b – – 0 28